Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Látogató!

Szeretnénk megköszönni, hogy megtisztel minket bizalmával, benézett hozzánk! Vállalkozásunk elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása tekintetében. Tiszteletben tartjuk a weboldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban tájékoztatjuk kedves Látogatóinkat arról, hogy jelen weboldal

  • mely információkat tartja nyilván,
  • ezeket az információkat miként használja,
  • milyen módon tudja ellenőrizni ezek pontosságát,
  • hogyan kérheti azok törlését a nyilvántartásból,
  • milyen lépéseket tehet, ha úgy érzi, adatait nem megfelelően kezelik.

Adataira (név, email cím, telefonszám) kizárólag azért van szükségünk, hogy a weboldalunkra küldött levelére válaszolhassunk. Ezen felül Ön nem kap tőlünk hírlevelet, sem egyéb reklámanyagot, sem újabb önálló megkeresést. A kezdeményezés joga mindig az öné, mely szabad döntése alapján történik, ha szeretné itt feltenni a kérdéseit.

Azáltal, hogy a felhasználó kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai feldolgozásához. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Tilos és kifejezetten tilos minden, harmadik fél általi hirdetmény és a nem kifejezetten kért információs anyagok küldésére vonatkozó kötelezettségünk keretében közzétett kapcsolattartási adatok használata. Ezen oldal üzemeltetői fenntartják a kifejezett jogot arra, hogy jogi úton lépjenek fel a hirdetési információk kéretlen küldése, például a levélszemét ellen.

Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Jelen tájékoztató nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek erről a weboldalról „átlinkeléssel” érhetők el (pl. youtube csatorna, egyéb tartalmak).

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25. napján hatályba lépett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR-rendelet).

Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR),

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint

Az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések.

Főbb fogalmak:

Adatkezelő fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés fogalma: a személyes adatokon, adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő adatai:
Cégnév: Szilajka Erzsébet egyéni vállalkozó
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kisrác utca 6.
Adószám: 66840570-1-40

Nyilvántartási szám: 39843283

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Kisrác utca 6.

Email: info@kavicsmuvesz.hu

Adatkezelés jogalapjai:

A tájékoztató elfogadásával és a kitöltött Űrlap elküldésével Ön kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja a megadott adatai e tájékoztatóban részletezett kezeléséhez.

Megadott adatok köre, és az adatkezelés céljai, időtartama:

Az űrlap az alábbi adatokat tartalmazza: az Ön neve, email címe, telefonszáma.

Az adtakezelés célja, amennyiben Ön elektronikus levélben keres meg minket, (űrlap kitöltése) válaszunkban tájékoztatást adjunk az Ön által feltett kérdésekre.

A Személyes adatok terjedelmétől és feldolgozásuk céljától függően különböző időtartamra tárolhatók.

Minden esetben a Személyes adatok hosszabb tárolási idejét lehetővé tevő szabályt tekintjük irányadónak. Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. 

Megadott személyes adatok kategóriái:

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.
Adatait megismerni jogosult személyek:
Az Ön által megadott adatokat kizárólag az adatkezelő jogosult megismerni. Az Ön adatait harmadik személyeknek, az Ön előzetes jóváhagyása nélkül nem adjuk át, kivéve, ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelező erővel elrendeli.

Önt megillető jogok:
Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy arra vonatkozóan visszajelzést kapjon tőlem, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatait rendelkezésére bocsátjuk.

Helyesbítéshez való jog: kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbítem az önre vonatkozó pontatlan adatokat. Ön jogosult továbbá arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy adatainak törlését kérje, mely kérésének indokolatlan késedelem nélkül eleget teszünk. Az Ön által megadott adatokat automatikusan, külön kérés nélkül töröljük a nyilvántartásból a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételeinek megszűnésével.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon, amennyiben megítélése szerint az adatai jogellenes kezelése áll fent.

Adatkezelés korlátozásához való jog: kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Pl: Amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, úgy az Ön által kért korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Amennyiben megítélése szerint adatkezelés jogellenes, de nem kívánja az adatai törlését, úgy kérheti azok felhasználásának korlátozását.

Hatósághoz való fordulás joga: Ön jogainak megsértése esetén a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.
Telefon: 061-391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
holnap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá:

  • Adatait nem adjuk tovább.
  • Adatait nem hozzuk nyilvánosságra.
  • Honlapunk ún. cookie-kat (más néven sütiket) használ, amelyek akkor válnak aktívvá, amikor honlapunkra látogat. A cookiek használata lehetővé teszi számunkra az Ön beállításainak azonosítását. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. A nélkülözhetetlen cookiek az oldalak működéséhez elengedhetetlenek. Egy weblap működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookiekre nem vonatkozik az EU irányelve. A nélkülözhetetlennek minősített cookiek nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.

A funkcionális cookiek a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősített cookiek nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek.

A weboldal elérésére, működésére vonatkozó tudnivalók

A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal esetleges hibás működéséből, üzemzavarból, áramszünetből, illetéktelen, törvénytelen beavatkozásból, más, hasonló okból eredő közvetett vagy közvetlen károkozásért nem vállal felelősséget.  Amennyiben hibás működést vagy működő képtelenséget tapasztal, kérjük, jelezze a megadott elérhetőségünkön, a mielőbbi javítás, hibaelhárítás érdekében. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a tulajdonos kifejezetten kizárja.

Kapcsolatfelvétel:
Kérem, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével, panaszával forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címünkre küldött levelében, melyre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül választ adunk:
info@kavicsmuvesz.hu

Amennyiben az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okozunk, kötelesek vagyunk azt megtéríteni. Mentesülünk a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Abban az esetben szintén nem áll módunkban megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos, súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR-rendelet) előírásainak megfelelően készült el, és az adatkezelés mindenben megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az időközben módosulandó jogszabályi rendelkezésekre, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolására tekintettel megváltoztassa illetve módosítsa vagy kiegészítse. A megváltozó Tájékoztatót az Adatkezelő jelen Tájékoztatóval azonos módon teszi elérhetővé.

Nagykanizsa, 2019. 

Ajánlatkérés